KVKK ve Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA 

BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

 

PACHAMAMA GIDA TARIM TEKSTİL DAN. SAN.ve TİC. A.Ş. olarak; işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak elde edilen Kişisel verilerin işlenme ve toplanma amaçları, Kanun’a uygun olarak korunması, saklanması, kullanılması, aktarılması, silinmesi ve anonimleştirilmesi hususlarının hukuki sınırlarını çizmek suretiyle işbu hususlara ilişkin kişisel veri sahiplerini bilgilendirmek ve bu yolla aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amaçlarıyla kaleme alınmıştır. Buna istinaden PACHAMAMA GIDA TARIM TEKSTİL DAN.SAN. ve TİC. A.Ş.- Rawsome internet sitesi Rawsome.com (Gizlilik politikasında “Rawsome.com” olarak anılacaktır) kişisel verileri hangi amaçlarla işlediğine, işlenen verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceğine, kişisel veri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi ile veri sahibinin haklarına aşağıda detaylıca yer verilecektir.

 

PACHAMAMA GIDA TARIM TEKSTİL DAN. SAN.ve TİC. A.Ş. olarak işbu Aydınlatma Metni aracılığıyla kişisel verilerin korunması ve işlenmesine yönelik her türlü hukuki zemini ve süreci oluşturarak ve ilişkili olduğumuz tüm kişiler nezdinde bu hususta farkındalık oluşturarak Kanun’a uyum sağlamayı amaçlamaktayız.

 

TANIMLAR

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Bu aydınlatma bildirimi Rawsome.com ‘ye iş başvurusunda bulunanlar, Rawsome.com. ‘e ait ürün ve hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, ürün ve hizmetler ile ilgili talep, öneri, şikâyet bildirimlerinde bulanmak amacıyla Rawsome.com  web sitesini kullanan gerçek kişiler, müşteri ve müşteri adayı, tedarikçiler, çalışan adayı, eski çalışanlar, taşeron ve taşeron çalışanları, Rawsome.com iş ortakları veya kurumsal müşteri temsilcileri açısından geçerlidir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLKELERİ

 

Rawsome.com, kişisel verilerin işlenmesi sırasında kanunun 4. maddesi uyarınca hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, sınırlı ve ölçülü, işlendikleri amaçla bağlantılı ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun hareket etmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Kişisel veriler, Rawsome.com tarafından aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenebilmekte olup, bu amaçların ve ilgili yasal sürelerin öngördüğü müddetçe saklanabilmektedir:

 

Web sitesini ziyaret edenlerin;

 

 • Tüketicilerden gelen sorular, talep, öneri ve şikâyetlerle ilgilenilmesi ve yönetilmesi ve etkin müşteri hizmeti sunulabilmesi,
 • Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • Kişisel veri sahipleriyle yapılan görüşmelerin hizmet/işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla kaydedilmesi,
 • Hizmet memnuniyetinin kontrolü için müşterilerle iletişime geçilmesi
 • Çerez bilgileri kullanılarak, iletişim ve hedefli reklamların yanı sıra ürün önerilerin sunulması
 • Web sitelerinin trafik ve kullanım verilerinin analiz edilmesi, bu analizlerin kullanıcı deneyimini ve site performanslarını iyileştirme çalışmalarında kullanılması

 

 

Çalışan adaylarının ve ilgili referansların;

 

 • Açık iş pozisyonları için uygun adayın belirlenebilmesi,
 • Adayların referans kontrolünün yapılabilmesi,
 • İnsan kaynakları politika ve süreçlerinin yürütülme

 

 

Müşterilerin/İş Ortaklarının/Tüketicilerin;

 

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sosyal sorumluluk ve sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hediye veya promosyon verilmesi, çekiliş veya yarışmalara dahil edilmesi,
 • Tüketici ilgi alanlarının, isteklerinin ve değişen ihtiyaçlarının anlaşılması, değerlendirilmesi, web sitesinin, mevcut ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve / veya yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve marka itibarının iyileştirilmesi
 • Organizasyonların düzenlenmesi, müşterilerin davet edilmesi, organizasyonlara katılımın takip edilmesi, organizasyon için gerekli rezervasyon işlemlerinin yapılması,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, incelenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

 

 

Tedarikçilerin/Taşeronların ve çalışanlarının;

 

 • Tedarikçilere/taşeronlara ödemelerin takip edilmesi, finansal durumların kontrol edilmesi, ücretlendirme, faturalandırma vb. işlemlerin yönetilmesi,
 • Hediye veya promosyon verilmesi, çekiliş veya yarışmalara dahil edilmesi,
 • Organizasyonların düzenlenmesi, müşterilerin davet edilmesi, organizasyonlara katılımın takip edilmesi, organizasyon için gerekli rezervasyon işlemlerinin yapılması
 • Mal, hizmet, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, incelenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Rawsome.com’un hukuki zeminde kendisine tanınan haklarını kullanması ve koruması ev sözleşme yönetiminin yürütülmesi,

 

 

Distribütörlerin ve çalışanlarının;

 

 • Ödemelerin takip edilmesi, finansal durumların kontrol edilmesi, ücretlendirme, faturalandırma vb. işlemlerin yönetilmesi,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal, hizmet, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi

 

 

Rawsome.com ayrıca çevrimiçi gezinme, arama ve satın alma davranışları hakkındaki bilgileri ve marka iletişimleri ile olan etkileşimleri, belirli ortak özelliklere sahip, bireysel kimliklerin ayırt edilemeyeceği gruplar oluşturarak saklayabilmekte veya bu grupları oluşturarak saklayan dijital platformların verilerini reklam faaliyetleri amacıyla kullanabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

Rawsome.com’un yürüttüğü faaliyetler ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel veriler aşağıdaki taraflar ile paylaşılabilmektedir.

 

 • İdari amaçların yerine getirilmesi için Rawsome.com’nin yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ile
 • Koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması amacıyla Rawsome.com bünyesindeki iş birimleri ve fabrikalar ile
 • Rawsome.com bünyesince kullanılmakta olan teknolojik sistemlere destek sağlayan firmalar ve bu kapsamdaki sistem yöneticileri ile
 • Müşteri memnuniyeti, marka itibarı vb. amaçlar kapsamındaki araştırma firmaları ve kampanya/promosyonlar kapsamındaki ajanslar ile
 • İşe alım hizmeti kapsamında İnsan Kaynakları firmaları ile
 • Hukuk ve uyum faaliyetlerinin yürütülebilmesi için hukuk müşaviri ile
 • Ödemeler ve faturalandırma süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla ödeme firması, vergi dairesi, bankalar, denetim firmaları ve kamu otoriteleriyle,
 • Taleplerin/şikâyet/önerilerin değerlendirilebilmesi, Rawsome.com web sitelerini barındıran veya işleten, verileri analiz eden, müşteri hizmetleri sunan ve Rawsome.com namına hizmet veren üçüncü taraflar ile
 • Sponsorlar, reklam verenler, reklam ağları, reklam sunucuları, sosyal medya ağları ve analitik şirketleri veya pazarlama, tanıtım, veri zenginleştirme ile ilgili diğer üçüncü taraflar ile
 • İş devirleri sırasında veya yeni iş alanları alım satımında kişisel veriler ilgili üçüncü taraflar ile paylaşılabilmektedir.
 • Yasal zorunluluklardan dolayı ilgili yasal merciler ile aşağıdaki amaçlarla paylaşılabilmektedir.

 

 

  • İlgili bir yasanın gerektirdiğinin iyi niyetine inanıldığında,
  • Hükümet yetkililerinin soruşturma yürütmesi talebi üzerine;
  • Uygulanabilir politikaları doğrulamak veya uygulamak için;
  • Dolandırıcılık veya herhangi bir teknik veya güvenlik açıklarını tespit etmek ve korumak için;
  • Acil bir duruma cevap vermek için;
  • Rawsome.com’a ait web sitelerini, Rawsome.com veya kamuya ait üçüncü tarafların haklarını, mülkünü, güvenliğini korumak amacıyla.

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır. Bu çerçevede ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili; 

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

 

 

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında taleplerinizi KVKK’nın 11. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliği uyarınca dilekçe ile aşağıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. 

Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Rawsome.com adresine iletebilirsiniz. Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

 

Rawsome.com internet sitesini ziyaret eden her kullanıcı, Rawsome.com gizlilik politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.