Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MADDE 1 - KONU

İş bu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır. Taraflar, Sözleşme tahtında Kanun ve Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 2.0 - TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"), Alıcı ve Satıcı arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur. Alıcı ve Satıcı, Sözleşme kapsamında birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır. Pachamama Gıda Tarım Tekstil Dan. San. Ve Tic. A.Ş.’ne ait www.rawsome.com.tr adlı internet sitesini ve mobil uygulamasını bundan sonra “Platform” olarak anılacaktır.

MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ

Ünvan : PACHAMAMA GIDA TARIM TEKSTİL DAN.SAN.ve TİC.A.Ş.

Adres   : AYAZAĞA MAH. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. NO: 27 İÇ KAPI NO: 4 SARIYER/ İSTANBUL

Telefon : 0212 3234010

Email   : info@rawsome.com.tr

Mersis :0719037955700001

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.rawsome.com.tr alışveriş sitesine giriş yapan kişi. 

Alışveriş esnasında girişi yapılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir. Bu süre içerisinde SATICI’nın edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI SÖZLEŞME'yi feshedebilecektir. Ancak ALICI’nın isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Ürün/Hizmet satışlarında teslim süresi ilgili 30 (otuz) günü aşabilecektir. Ayrıca, sipariş durumu “Ön Sipariş” veya “Sipariş Üzerine Üretim” olarak belirtilen Ürün/Hizmet için teslimat süresi de 30 (otuz) günü aşabilecek olup Alıcı, Alıcı’nın isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan “Sipariş Üzerine Üretim” ya da “Ön Sipariş” statüsünde olan bir Ürün/Hizmet satın aldığında teslimatın 30 (otuz) gün içerisinde yapılmaması dolayısıyla SÖZLEŞME’yi feshedemeyecektir.

*Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan istisnalar saklıdır.

**Belirtilen süre teslimatın taahhüdü değildir, satıcı tarafından kargo şirketine teslim edilme süresini ifade eder.

4.3 - SATICI Ürün’ü Kargo Şirketi aracılığı ile ALICI’ya göndermekte ve teslim ettirmektedir. Kargo Şirketi’nin ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde ALICI’nın Ürün’ü Kargo Şirketi’nin SATICI tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir.

4.4 - ALICI’nın herhangi bir nedenle Ürün/Hizmet’i teslim almaması halinde, ALICI’nın Ürün/Hizmet’i iade ettiği kabul edilecek olup bu halde, varsa teslimat masrafları düşülerek ALICI’dan tahsil edilen tüm ödemeler yasal süresi içerisinde ALICI’ya iade edilecektir.

4.5 - ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda ALICI'nın Ürün/Hizmet’i geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.

4.6 - Ürün/Hizmet’in teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir. SATICI, Platform’da teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI'ya ait olacaktır.

4.7 - ALICI, Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı, ayıplı veya eksik Ürün/Hizmet’i teslim almayacaktır. Teslim alınan Ürün/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa Ürün/Hizmet kullanılmamalı ve Ürün/Hizmet faturası ve teslim sırasında ALICI’ya iletilen diğer tüm belgeler (örneğin garanti belgesi, kullanım kılavuzu vb.) ile birlikte iade edilmesi gerekmektedir.

4.8 - ALICI, Sözleşme konusu bedeli ödemekle yükümlü olup, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu bedelin ödenmemesinin ve/veya Banka kayıtlarında iptal edilmesinin SATICI’nın Ürün/Hizmet’i teslim yükümlülüğü ile SÖZLEŞME’den kaynaklanan sair yükümlülüklerinin sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, herhangi bir sebeple Banka tarafından başarısız kodu gönderilen ancak buna rağmen Banka tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin olarak, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.10 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.11 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda imzalanması ve/veya imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. 

4.12 -Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.13 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 15 iş günü içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.14 - Teslim edilen ürünler içinde herhangi bir şekilde bozuk ürün çıkarsa, SATICI'ya gönderilebilir.

4.15 - Sözleşme kapsamında herhangi bir nedenle ALICI’ya bedel iadesi yapılması gereken durumlarda, ALICI, ödemeyi kredi kartı ile yapmış olması halinde, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın SATICI tarafından Banka’ya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğunu ve olası gecikmelerde Banka’nın sorumlu olduğunu ve bunlar için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.16 - ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürün/Hizmet’in ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin Banka’dan kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edilebilecektir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, söz konusu taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

4.17 -  Sipariş edilmeyen Ürün/Hizmet’in gönderilmesi durumunda, ALICI’ya karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu hallerde, ALICI’nın sessiz kalması ya da söz konusu Ürün/Hizmet’i kullanmış olması, sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz.

4.18 -  ALICI’nın sipariş edebileceği Ürün/Hizmet adetlerine Platform’dan yapılacak duyurularla kısıt getirilebilir. ALICI’nın Platform’dan yapılan duyurularda belirtilen adetin üzerinde Ürün/Hizmet sipariş etmek istemesi halinde sipariş vermesi engellenebilecek, siparişi verdikten sonra belirtilen adedin üstünde sipariş verdiğinin tespit edebilmesi halinde ise belirtilen adedin üstündeki siparişleri iptal edilebilecek ve bu halde varsa iptal edilen siparişlere ilişkin teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler yasal süresi içerisinde ALICI’ya iade edilecektir. ALICI işbu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerinin engellenebileceği ve iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.19 - ALICI tüketici sıfatıyla talep, şikayet ve önerilerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerini kullanmak suretiyle ve/veya Platform’un sağladığı kanallarla ulaştırabilecektir.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

5.1 - ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14(ondört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. ALICI’nın kurumsal fatura istemesi halinde ilgili Ürün/Hizmet iadesi için iade faturası kesmesi veya mümkünse süresi içerisinde ticari faturayı kendi sistemlerinden reddetmesi gerekmektedir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. 

5.2 - Satıcı;

a) Ürün'ün teslimi ve/veya Hizmet’in ifasından önce ALICI’nın cayma hakkını kullanması durumunda cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren,

b) Ürün’ün tesliminden sonra ALICI’nın cayma hakkını kullanması durumunda, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarih itibarıyla bedel SATICI’ya aktarılmamışsa cayma hakkına konu Ürün’ün, iade için öngörülen Kargo Şirketi’ne teslim edildiği tarihten veya iade için öngörülenin haricinde bir Kargo Şirketi ile iade edilmesi durumunda da SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren,

c) ALICI’nın siparişinin yasal süre içerisinde teslim edilememesi nedeniyle Sözleşme’yi fesih hakkını kullanması durumunda fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde, tahsil ettiği Sözleşme konusu bedeli ile teslimat masraflarının ALICI’ya iadesinden sorumludur. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 15 iş günü içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

5.3 - Cayma hakkı bildiriminin ve Sözleşme’ye ilişkin diğer bildirimlerin mevzuata uygun ve süresi içerisinde Platform’da belirtilen SATICI’ya ait iletişim kanallarından yapılması şarttır. Cayma bildiriminin yapılacağı iletişim kanallarına  https://www.rawsome.com.tr/pages/bize-ulasin  linkinden ulaşılabilmektedir.

5.4 - Cayma hakkının kullanılması halinde:

a) ALICI cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (ondört) gün içerisinde Ürün’ü SATICI'ya Kargo Şirketi’yle geri gönderir.

b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Ürün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve varsa Ürün ile birlikte hediye edilen diğer Ürünler’in de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

5.5 - Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Sözleşme konusu bedeller ALICI’ya ALICI’nın ödeme yöntemi ile iade edilmektedir

5.6 - ALICI iade edeceği Ürün/Hizmet’i Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen SATICI'nın Kargo Şirketi ile SATICI'ya görecek olup iade kargo bedeli ALICI'ya aittir. 

5.7 - ALICI cayma hakkını işbu maddede belirtilen süre ve usuller dahilinde kullanacak olup aksi halde cayma hakkını kaybedecektir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

5.8 - Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler cayma hakkı kullanılamayacaktır. 

 

MADDE 6- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR

6.1- SATICI, işbu sözleşme kapsamındaki kişisel verileri sadece Ürün/Hizmet’in sunulması amacıyla sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, (“KVKK”) ikincil mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak işleyecektir. SATICI, Platform üzerinden eriştiği kişisel veriler haricinde ALICI’nın kişisel verilerini işlemeyeceğini ve Platform üzerinden sağlanan yöntemler dışında ALICI ile harici olarak iletişime geçmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2- ALICI, işbu Sözleşme kapsamında sağladığı kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu kontrol etmekle, bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamak, ilgisiz kişilerce erişilememesi için virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil gerekli tedbirleri almak ve söz konusu kişisel verilerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu, aksi halde doğacak zararlardan ve üçüncü kişilerden gelen taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3-  Platform’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Pachamama Gıda Tarım Tekstil Dan. San. Ve Tic. A.Ş.’ne aittir.

MADDE 7 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Sözleşme’nin uygulanmasında, Bakanlık’ça ilan edilen değerlere uygun olarak ALICI’nın Ürün/Hizmet’i satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.